Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

รื้อถอนบ้านและปลูกสร้างบ้านใหม่บนที่ดินเดิม ต้องแจ้งรื้อถอนจำหน่ายและขอเลขบ้านใหม่หรือไม่

benjawan
(@benjawan)
Noble Member Registered

ได้ทำการรื้อถอนบ้านไม้เก่าในต่างจังหวัด(ไม่ได้ขออนุญาตรื้อถอน) แล้วทำการปลูกสร้างบ้านใหม่ขึ้นบนที่ดินเดิมที่รื้อถอนบ้าน(ขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องจาก อบต.)

ประสงค์ให้บ้านหลังใหม่ใช้เลขที่บ้านเดิมที่ถูกรื้อถอน

คำถามคือ เราต้องแจ้งรื้อถอนบ้านก่อนแล้วขอใช้เลขบ้านเก่าในการขอเลขบ้านใหม่หรือไม่หรือต้องทำอย่างไร หรือให้ใช้เล่มทะเบียนบ้านเก่าได้เลยไม่ต้องแจ้งรื้อถอนและขอเลขบ้านใหม่ ขอทราบรายละเอียดที่ถูกต้อง เพราะไปอำเภอแล้วเขาบอกให้ใช้เล่มทะเบียนอันก่าได้เลยไม่ต้องแจ้ง แต่จำเป็นต้องใช้เอกสารในการยื่นกู้ธนาคาร

คำตอบ

การรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน

การขอเลขที่บ้าน

ให้เจ้าของบ้านผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกบ้าน ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน 15 นับแต่วันสร้างบ้านแล้วเสร็จ หากไม่ขอภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

หลักฐานที่ใช้
1.สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ
2.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และแบบแปลนการก่อสร้าง (ถ้ามี)
3.หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดิน (ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 2)
4.หนังสือมอบหมายและบัตรประจำตัวประชาชนผู้ได้รับมอบหมาย (กรณีเจ้าของบ้านมอบหมายให้ดูอื่นมาดำเนินการแทน)
5.แบบฟอร์ม ท.ร.900 (ใบคำร้องขอเลขหมายประจำบ้าน)

การแจ้งรื้อถอนบ้าน และบ้านถูกทำลาย

ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รื้อบ้านเสร็จ หรือวันที่บ้านถูกทำลาย หากไม่แจ้งภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

หลักฐานที่ใช้
1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3.หนังสือมอบหมาย และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบหมาย (กรณีเจ้าบ้านมอบหมายให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน)
4.หลักฐานการรื้อบ้าน เช่น ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ถ้ามี)
**ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

1. ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่สำนักงานเขตท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ เช่น สำนักงานเขตหรือกรุงเทพมหานครสำนักงานเทศบาล สำนักงานเมืองพัทยา ฯลฯ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ

2. สำนักงานเขตท้องถิ่นตรวจสอบแบบแปลน โดยเฉพาะในเขตที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมืองบ้านหรืออาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างบ้านก่อน และจะต้องก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต

3. ได้รับหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้าง กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจจะมีการให้แก้ไขในบางรายละเอียด ก็ต้องดำเนินการแก้ไข และยื่นขออนุญาตอีกครั้ง

4. เมื่อได้ใบอนุญาตก่อสร้างมาแล้ว ควรทำสำเนาทั้งเก็บไว้ ที่ตัวเอง ให้สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้าน ดำเนินการก่อสร้างบ้านต่อไป

หมายเหตุ: ในระหว่างก่อสร้าง หากมีเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้าน ชุมชนใกล้เคียง เช่น เสียงดังเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด วัสดุก่อสร้างหล่น หรือมีอุบัติเหตุ จนได้รับการร้องเรียน หน่วยงานภาครัฐอาจมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้างชั่วคราว จนกว่าขั้นตอนทางกฎหมายจะแล้วเสร็จจึงจะมีคำสั่งว่า จะให้ก่อสร้างต่อ หรือให้หยุดก่อสร้างถาวร

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาโทร Call center 1548 กด 0 ในวันเวลาราชการ

#รื้อบ้านเก่า สร้างบ้านใหม่ pantip
#รื้อบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่
#รื้อบ้าน แล้วสร้างใหม่
#สร้างบ้านใหม่ ทับ บ้านเดิม
#ค่ารื้อถอนบ้าน ตามกฎหมาย
#รื้อถอนบ้าน ราคา
#รื้อ ถอน บ้านไม้เก่า
#รื้อถอนบ้าน pantip

Quote
Topic starter Posted : 06/07/2021 6:27 pm
Share: