Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

วันมอบตัวทางโรงเรียนขอเอกสารของบิดา แต่ไม่อยากไปเจอหน้าบิดา มีแนวทางไหนพอจะแนะนำได้บ้าง

benjawan
(@benjawan)
Noble Member Registered

กรณีลูกต้องเข้าโรงเรียน ในวันมอบตัวทางโรงเรียนขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา

แต่มีความจำเป็นที่ไม่อยากไปพบตัวบิดา มีแนวทางไหนพอจะแนะนำได้บ้าง

คำตอบ

การคัดข้อมูลเพื่อการศึกษา

การคัดข้อมูลบุคคลผู้ที่ขอคัดได้จะต้องเป็นบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียกับเจ้าของข้อมูล

กรณีนี้ผู้ปกครองซึ่งรับดูแลจะคัดไปเพื่อการศึกษาของเด็ก นายทะเบียนก็สามารถดำเนินการคัดเอกสารดังกล่าวให้ได้

โดยยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนเขต/อำเภอ/เทศบาล ทุกแห่งทั่วประเทศ

เอกสารในการยื่น
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองซึ่งรับดูแล
2. สูติบัตรเด็ก( ถ้ามี)

Quote
Topic starter Posted : 06/07/2021 7:10 pm
Share: